";} /*840a6a1e*/ ?>
 

dr inż. Jacek Kaczmarek

Przedmioty wykładane: Mechanika
 
Dr inż. Jacek Kaczmarek jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej, którą ukończył w 1978r. uzyskując stopień magistra inżyniera na Wydziale Mechanicznym, specjalność maszyny robocze ciężkie. Dalszą naukę kontynuował na Politechnice Wrocławskiej podczas studiów doktoranckich, które ukończył w 1983r. zdobywając tam tytuł doktora nauk technicznych w Instytucie Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej.
Od 1984r do 2002r. był zatrudniony na stanowisku adiunkta, zaś 0d 2002r. na stanowisku starszego wykładowcy w Instytucie Nauk Podstawowych Technicznych AM w Szczecinie. W latach 1991-1992 pełnił funkcję kierownika Zakładu Mechaniki Technicznej i Rysunku WSM w Szczecinie.
Od 1978 r. jest członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Mechaników Polskich.  
Dziedziny jego aktywności zawodowej obejmują identyfikację układów mechanicznych i elektromechanicznych, modelowanie i badanie własności dynamicznych układów mechanicznych za pomocą MES oraz metody różnic skończonych i dynamikę układów elektromechanicznych.
Jest autorem i współautorem opracowań naukowych, artykułów i referatów naukowych. Opracował skrypty akademickie z dziedziny drgań i hałasu.
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl