";} /*840a6a1e*/ ?>
 

dr hab. inż. Zbigniew Matuszak, prof. nadzw. AM

Przedmioty wykładane: Ochrona własności intelektualnej, Mechanika płynów, Termodynamika techniczna, Wybrane systemy przemysłowe

Dr hab. inż. Zbigniew Matuszak jest absolwentem Politechniki Poznańskiej, którą ukończył w 1983r. uzyskując stopień magistra inżyniera na Wydziale Maszyn Roboczych i Pojazdów. Studia zakończone uzyskaniem dwóch dyplomów o specjalnościach: 1. systemy i urządzenie energetyczne – cieplne maszyny tłokowe; 2. pojazdy szynowe. Tytuł doktora nauk technicznych zdobył na Politechnice Poznańskiej w 1990r. na Wydziale Maszyn Roboczych i Pojazdów.

Od 1990 r., po obronie rozprawy doktorskiej rozpoczął pracę na stanowisku adiunkta w Zakładzie Siłowni Okrętowych Instytutu Technicznej Eksploatacji Siłowni Okrętowych na WM Akademii Morskiej w Szczecinie. Od 2002 roku jest zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego AM w Szczecinie (kolokwium habilitacyjne w 2000 roku, specjalność siłownie okrętowe i ich elementy). W latach 1995-2001 i od 2008 roku pełni funkcję kierownika Zakładu Siłowni Okrętowych. W latach 2001-2005 obejmował stanowisko zastępcy dyrektora Instytutu Technicznej Eksploatacji Siłowni Okrętowych, zaś od 2005r. sprawuje funkcję Prodziekana ds. Nauki Wydziału Mechanicznego. Ponadto od 2010r. obejmuje funkcję kierownika projektu POKL: „Rozwój i promocja kierunków technicznych w Akademii Morskiej w Szczecinie”. Przez wszystkie lata aktywnie uczestniczy w działalności uczelni. Kieruje licznymi projektami badawczymi, bierze udział w organizacji konferencji o charakterze krajowym i międzynarodowym.

Dziedziny jego aktywności zawodowej obejmują niezawodność i bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń i systemów technicznych, identyfikację obciążeń urządzeń elektroenergetycznych oraz prognozowanie pracy urządzeń i systemów technicznych. Jest autorem i współautorem wielu opracowań dydaktycznych i popularnonaukowych, artykułów i referatów naukowych głównie z zakresu diagnostyki uszkodzeń siłowni okrętowych. Jest jednym z autorów treści programowych dla kierunku Mechatronika, promotorem ponad 60 prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich oraz 4 rozpraw doktorskich zakończonych obroną.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl