";} /*840a6a1e*/ ?>
 

Stanowiska laboratoryjne

Fot. Stanowisko laboratoryjne
do badania ciśnienia hydrodynamicznego w łożysku ślizgowym
Prezentowane stanowisko umożliwia badanie wpływu prędkości obrotowej, obciążenia, lepkości czynnika i luzu łożyskowego na powstawanie w warstwie oleju ciśnienia hydrodynamicznego.
W skład stanowiska wchodzą następujące zespoły: zespół badany (łożysko ślizgowe), zespół napędowy, zespół regulacji luzu, zespół regulacji obciążenia, zespół pomiaru ciśnienia.
Stanowisko do badania ciśnienia hydrodynamicznego w łożyskach ślizgowych umożliwia przeprowadzenie pomiarów ciśnienia hydrodynamicznego w różnych punktach przestrzeni smarowej w zależności od następujących parametrów:
  • położenia punktu pomiarowego,
  • obciążenia łożyska,
  • prędkości obrotowej czopa,
  • lepkości oleju,
  • bezwzględnego luzu w łożysku,
  • współrzędnej przyłożenia obciążenia.
Fot. Stanowisko laboratoryjne
do badania naprężeń w wałach sprzęganych
Przedstawione stanowisko umożliwia badanie wpływu rodzaju zastosowanego sprzęgła na wartości naprężeń w wałach sprzęganych w przypadku występowania błędów wzajemnego położenia osi tych wałów oraz zmiennych warunków pracy sprzęgła. Badaniu poddawane są sprzęgła: sztywne tarczowe, podatne tarczowe i luźne Oldhama. Zmiana rodzaju sprzęgła jest możliwa przez wymianę elementów pośredniczących w przekazywaniu napędu pomiędzy tarczami osadzonymi na wale czynnym i biernym. Pomiary naprężeń gnących i momentów skręcających na wale biernym realizowane są metodą tensometryczną oraz przy pomocy momentomierza. Zmiana warunków pracy sprzęgła odbywa się przez dławienie pompy będącej urządzeniem napędzanym (obciążającym) cały mechanizm.
Fot. Stanowisko laboratoryjne
do pomiarów błędów geometrycznych zespołu czopów głównych wału korbowego
Prezentowane stanowisko laboratoryjne umożliwia pomiary błędów kształtu i położenia osi zespołu czopów głównych wału korbowego przy tzw. „elastycznym” podparciu wału. Podparcie „elastyczne” eliminuje błędy pomiaru spowodowane odkształceniami sprężystymi wału. Pomiary realizowane są metodą odniesieniową przy pomocy indukcyjnego czujnika przemieszczeń, którego wskazania są rejestrowane przez układ kontrolno-pomiarowy, a następnie opracowywane przy pomocy specjalnych programów obliczeniowych. Zarówno błędy kształtu jak i położenia osi czopów rozpatrywane są względem jednego wspólnego elementu odniesienia istotnego z punktu widzenia wzajemnej współpracy zespołu powierzchni mierzonych.
Fot. Stanowisko laboratoryjne
do pomiarów błędów geometrycznych zespołu otworów gniazd łożyskowych
Prezentowane stanowisko umożliwia pomiary błędów kształtu i położenia osi zespołu otworów gniazd łożyskowych w oparciu o metodę z wykorzystaniem wału korbowego i czujników. Wał kontrolny stanowi materialną oś obrotu układu pomiarowego. Jest on ustalony w skrajnych otworach mierzonych gniazd łożyskowych za pomocą specjalnych podpór rozprężnych. Pomiary realizowane za pomocą czujników indukcyjnych montowanych na wale kontrolnym rejestrowane są przez komputer, a następnie przetwarzane za pomocą specjalnego programu obliczeniowego. Opracowanie wyników pomiarów jest zgodne z PN, której przedmiotem jest procedura wyznaczania odchyłek kształtu i położenia osi wyodrębnionych elementów przedmiotów sztywnych. Metodyka pomiarów zawiera szeroko pojętą analizę błędu stosowanej metody.
Fot. Stanowisko laboratoryjne
do badania charakterystyki złącza śrubowego napiętego wstępnie
Prezentowane stanowisko laboratoryjne składa się z trzech podstawowych układów:
  • układu tworzącego złącze śrubowe: korpus, pokrywa, podkładka sprężysta, śruba;
  • układu obciążającego: pompa hydrauliczna i przewód wysokociśnieniowy z szybkozłączem;
  • układu pomiarowego: czujniki pomiaru odkształceń elementów złącza oraz mostka tensometrycznego pomiaru naprężeń.
Napięcie wstępne złącza śrubowego jest realizowane za pomocą klucza dynamometrycznego. Odkształcenie elementów złącza odczytywane jest w sposób bezpośredni za pomocą czujników przemieszczeń. Obciążenie robocze złącza śrubowego wytwarzane jest ciśnieniem oleju tłoczonego pompą hydrauliczną. Naprężenia w śrubie wywołane napięciem wstępnym oraz roboczym odczytywane są z mostka tensometrycznego. Przeprowadzone wcześniej skalowanie mostka pozwala na zastąpienie wskazań mostka rzeczywistą wartością siły obciążającej złącze.
Fot. Stanowisko laboratoryjne
do badania charakterystyk sprzęgła ciernego
Prezentowane stanowisko laboratoryjne wyposażone jest w tarczowe sprzęgło cierne oraz aparaturę kontrolno-pomiarową umożliwiającą wyznaczanie wybranych charakterystyk sprzęgła, takich jak sprawność czy poślizg (sprężysty, trwały). Obciążenie sprzęgła ciernego realizowane jest za pomocą taśmowego hamulca ciernego. Stanowisko wyposażone jest dodatkowo w układ dynamicznego pomiaru momentu skrętnego rejestrowanego przez komputer.
Fot. Stanowisko laboratoryjne do regulacji luzów międzyzębnych
Regulacja luzów na wyżej wymienionym stanowisku laboratoryjnym oparta jest na zmianie położenia osi obrotu koła pośredniego względem pozostałych kół współpracujących. Zmiana położenia osi jest realizowana poprzez wzajemne przemieszczanie mimośrodowo wykonanych elementów (trzpień – tuleja) tworzących oś obrotu koła pośredniego. Specjalnie opracowane normogramy pozwalają dokonać wyboru określonego wzajemnego usytuowania elementów (trzpień – tuleja) dla uzyskania zalecanych wartości luzów międzyrębnych.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl