";} /*840a6a1e*/ ?>
 

Zakład Chemii

Wybrane stanowiska laboratoryjne w laboratorium chemii wody oraz laboratorium chemii paliw i smarów Zakładu Chemii. Realizowany przedmiot: chemia techniczna wody, paliw i smarów dla kierunku Mechatronika.
Fot. Stanowisko laboratoryjne do oznaczania pH
oraz alkaliczności p i m wody kotłowej i wody chłodzącej silniki okrętowe
Stanowisko służy do badania, jakości wody technicznej stosowanej na statkach pod względem poziomu wymaganych w eksploatacji takich parametrów, jak pH oraz alkaliczność typu p i m. Pozwala określić, czy woda wykazuje odpowiednie właściwości antykorozyjne i przeciwpienne i czy zawiera właściwy poziom pakietu alkalicznych związków chemicznych. Parametry p i m są podstawą tzw. szumowania dolnego eksploatowanych kotłów okrętowych.
Fot. Stanowisko laboratoryjne do oznaczania zawartości jonów chlorkowych w wodzie kotłowej
i chłodzącej metodą argentometryczną, tzw. metodą Mohra.
Służy do badania zawartości korozyjnie oddziałujących jonów chlorkowych oraz do kontroli jakości otrzymywanego na statku destylatu z wody morskiej.
Fot. Stanowisko laboratoryjne do pomiaru temperatury zapłonu olejów smarowych
w tyglu otwartym i zamkniętym
Służy do badania temperatury zapłonu olejów świeżych w tyglu otwartym metodą Marcussona oraz temperatury zapłonu olejów używanych w tyglu zamkniętym metodą Martensa-Pensky’ego. Stanowisko służy do określania, czy olej smarowy eksploatowany w silniku okrętowym nie został zanieczyszczony paliwem (przecieki paliwa do systemu olejowego) i czy jego dalsza eksploatacja nie grozi wybuchem par paliwa w karterze silnika oraz niebezpieczeństwem zatarcia silnika.
Fot. Stanowisko laboratoryjne do oznaczania liczby kwasowej i zasadowej olejów smarowych
metodą miareczkowania potencjometrycznego
Służy do oceny stopnia zużycia eksploatowanego oleju, jego aktualnej rezerwy alkalicznej (oleje silnikowe) i stopnia zestarzenia olejów niesilnikowych (zawartość kwasów organicznych mało- i wielkocząsteczkowych.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl